รอสักครู่...

+66(0) 2805-3356

CDbCommand ล้มเหลวในการดำเนินการเรียกลักษณะของ SQL: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'wonnapob_db.tbl_pr' doesn't exist. The SQL statement executed was: SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS p.tbl_pr_id ,title_en ,title_th ,DATE_FORMAT(created_time,'%d %b %Y') created_date ,desc_en ,desc_th ,p.publish_type ,p.thumbnail ,p.publish_from ,p.publish_to FROM tbl_pr p LEFT JOIN tbl_pr_mapp_website pw ON pw.tbl_pr_id = p.tbl_pr_id LEFT JOIN tbl_pr_cat pc ON pc.tbl_pr_cat_id = p.tbl_pr_cat_id WHERE pw.tbl_pr_website_id = 2 AND pc.tbl_pr_cat_id = 3 AND p.is_active = 1 AND (p.publish_type = 1 OR ( p.publish_type = 2 AND (DATE(NOW()) BETWEEN p.publish_from AND p.publish_to) ) ) ORDER BY p.created_time DESC
CDbCommand ล้มเหลวในการดำเนินการเรียกลักษณะของ SQL: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'wonnapob_db.tbl_pr' doesn't exist. The SQL statement executed was: SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS p.tbl_pr_id ,title_en ,title_th ,DATE_FORMAT(created_time,'%d %b %Y') created_date ,desc_en ,desc_th ,p.publish_type ,p.thumbnail ,p.publish_from ,p.publish_to FROM tbl_pr p LEFT JOIN tbl_pr_mapp_website pw ON pw.tbl_pr_id = p.tbl_pr_id LEFT JOIN tbl_pr_cat pc ON pc.tbl_pr_cat_id = p.tbl_pr_cat_id WHERE pw.tbl_pr_website_id = 2 AND pc.tbl_pr_cat_id = 3 AND p.is_active = 1 AND (p.publish_type = 1 OR ( p.publish_type = 2 AND (DATE(NOW()) BETWEEN p.publish_from AND p.publish_to) ) ) ORDER BY p.created_time DESC LIMIT :start,:itemPerPage